گروه مهندسين تدبير با هدف انجام کليه خدمات ساختمانی از مرحله فاز صفر تا تحويل کامل ساختمان در سال 1381 کار خود را با شرکت آتی سازان نگين کوير شروع و بعد ها نام اين شرکت به سايگاه ساز تدبير تغيير يافت به جهت نيل به کيفيت بهتر و انجام مطالعات فاز 1 و 2 ، نظارت و اجرای پروژه بصورت همزمان اين گروه با استفاده از نيروهای مستقل دارای تخصص های ويژه ، شرکت های مختلفی را تاسيس و صلاحيتهای مربوط را از معاونت راهبردی رياست جمهوری و وزارت مسکن و شهرسازی دريافت نموده است . در حال حاضر اين گروه با 4 شرکت سايگاه ساز تدبير ، چهارايوان تدبير ، تحکيم سازان تدبير و ديماس ساز تدبير در زمينه های طراحی و مطالعات ساختمانها ، مقاوم سازی ، خدمات ژئوتکنيک ، اجرای اسکلت فلزی و بتنی فعاليت می نمايد .